Umelé prerušenie tehotenstva

Interupcia alebo umelé prerušenie tehotenstva je lekársky zákrok, ktorého vykonanie je upravené zákonom. Je to zákrok,  pri ktorom dochádza k ukončeniu tehotenstva ( gravidity). Zákrok je vykonávaný prevažne na prianie ženy, ktorá nechcene otehotnela a dostala sa tak tehotenstvom do ťažko riešiteľnej životnej situácie.
K prerušeniu tehotenstva môžu byť dôvody aj zdravotné, kedy tehotenstvo ohrozuje zdravie alebo život ženy, vývoj plodu by mohol byť ohrozený ochorením matky ( napr. infekcia) alebo liekmi, ktoré žena užívala na začiatku tehotenstva a sú pre vývoj plodu nebezpečné ( vrodené vývojové chyby).
Tehotenstvo sa dá tiež ukončiť, ak vzniklo z kriminálneho činu - znásilnenia.
Na Slovensku umelé prerušenie tehotenstva upravuje zákon so zreteľom na ochranu života a zdravia ženy a v záujme plánovaného a zodpovedného rodičovstva.

Interupčný zákon

Zákon upravuje, za akých okolností môže žena požiadať o prerušenie tehotenstva alebo za akých okolností jej prerušenie tehotenstva môže doporučiť lekár. 
Žena môže požiadať o prerušenie tehotenstva do 12. ukončeného týždňa tehotenstva. V súčasnej dobe nie je potrebné udávať dôvod - predpokladá sa, že sa dostala nechceným počatím do obtiažne riešiteľnej životnej situácie. O prerušenie tehotenstva požiada svojho obvodného gynekológa, ktorý so žiadateľkou spíše tzv.
Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva. Podmienkou je, že v posledných 6 mesiacoch žena nepodstúpila umelé prerušenie tehotenstva.
Ak má  žena viac ako 35 rokov a má 2 žijúce deti, potom toto časové obmedzenie odpadá. Pri veku nad 40 rokov nemusí spĺňať ani podmienku o počte porodených detí.

Za spísanie žiadosti a prevedenie príslušných vyšetrení (interné predoperačné vyšetrenie a anesteziologické predoperačné vyšetrenie) a samotný zákrok sa platí.

Zákon upravuje okolnosti, pri ktorých žena môže žiadať o prerušenie z tzv. zdravotnej indikácie. Jednotlivé stavy sú v zákone presne vymenované, a je potrebné doložiť lekárske potvrdenie o zdravotných indikáciách od príslušného odborníka.
Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov je oslobodená od akýchkoľvek poplatkov.

Výnimku tvoria tzv. genetické indikácie. Tu je hranica ukončenia tehotenstva posunutá do 24.týždňa tehotenstva. Každá tehotná prechádza v priebehu tehotenstva biochemickým, ultrasonografickým screeningom vrodených vývojových chýb plodu, resp. odberom plodovej vody - amniocentézou. Na základe výsledkov týchto vyšetrení môže byť žene ponúknuté ukončenie tehotenstva z genetickej indikácie.

345 ZÁKON
z 19. júna 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Informovaný súhlas pri umelom prerušení tehotenstva

(1) Podmienkou vykonania umelého prerušenia tehotenstva je písomný informovaný súhlas po predchádzajúcom poučení. Takýto informovaný súhlas musí obsahovať dátum jeho udelenia a podpis ženy žiadajúcej o umelé prerušenie tehotenstva alebo jej zákonného zástupcu.
(2) Poučenie predchádzajúce informovanému súhlasu musí zahŕňať informácie o
a) účele, povahe, priebehu a následkoch umelého prerušenia tehotenstva,
b) fyzických a psychických rizikách umelého prerušenia tehotenstva,
c) aktuálnom vývojovom štádiu embrya alebo plodu, ktorého vývoj má byť ukončený, a o jej oprávnení získať záznam zo sonografického vyšetrenia,
d) alternatívach k umelému prerušeniu tehotenstva, najmä o možnosti
1. utajenia jej osoby v súvislosti s pôrodom
2. osvojenia dieťaťa po narodení
3. finančnej, materiálnej alebo psychologickej pomoci v tehotenstve, poskytovanej občianskymi
združeniami, neziskovými organizáciami, nadáciami, cirkvami a náboženskými spoločnosťami.
(3) Ak ide o umelé prerušenie tehotenstva podľa osobitného predpisu, môže sa toto umelé prerušenie tehotenstva vykonať najskôr po uplynutí lehoty 48 hodín od odoslania hlásenia o poskytnutí informácií podia odseku 2; v takomto prípade je lekár povinný poskytnuť žene informácie v rozsahu podľa odseku 2 a odovzdať jej ich aj v písomnej podobe, vrátane zoznamu občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve.
(4) V prípade, ak ide o neplnoletú osobu, je podmienkou vykonania umelého prerušenia tehotenstva okrem
písomného informovaného súhlasu uvedeného v odseku 1 aj písomný informovaný súhlas zákonného zástupcu neplnoletej osoby po predchádzajúcom poučení.
Takýto informovaný súhlas musí obsahovať dátum jeho udelenia a podpis zákonného zástupcu.

Ministerstvo zdravotníctva zverejní na svojej internetovém stránke zoznam občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve. Zoznam podľa prvej vety ministerstvo aktualizuje najmenej raz za kalendárny štvrťrok.

Čo má žena urobiť ak zistí, že je nechcene tehotná:

Je potrebné navštíviť svojho neštátneho gynekológa, ktorý urobí vyšetrenia na potvrdenie tehotenstva. Vykoná sonografické vyšetrenie, kompletné  krvné odbery, vypíše žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a informovaný súhlas s poučením ( viď vyššie). S výsledkami odošle ženu na interné predoperačné vyšetrenie a anesteziologické predoperačné vyšetrenie. S výsledkami týchto vyšetrení ženu po uplynutí zákonnéj lehoty odosiela na hospitalizáciu na naše oddelenie.

Hospitalizácia

V deň zákroku sa žena hlási na gynekologicko – pôrodníckom oddelení na príjmovej ambulanci do 8:00 . Je potrebné aby žena od predchádzajúceho večera nič nejedla a nepila – zákrok je vykonávaný v krátkodobém celkovém anestézii. V dopoludňajších hodinách je zákrok vykonaný a ak nenastanú nepredpokladané komplikácie, žena v poobedňajších hodinách opúšťa naše oddelenie. Do 3 dní sa žena má hlásiť u svojho spádového gynekológa.

Priebeh výkonu

Zákrok sa vykonáva na operačnej sále v krátkodobej celkovej anestézii. Priebeh zákroku je nebolestivý a v bežnom prípade trvá cca 5 minút. Pri samotnom zákroku sa po dezinfekcii vonkajších rodidiel, materničný čípok (krčok) zachytí a nasonduje sa maternica, čím sa zistí veľkosť dutiny maternice. Potom sa musí kanál krčka maternice (ktorý je zatvorený) rozšíriť (dilatovať) kovovými nástrojmi (dilatátormi). Po rozdilatovaní krčka maternice sa do dutiny maternice zavedie kanyla, ktorá sa napojí na odsávačku a po vytvorení primeraného podtlaku v maternici sa obsah dutiny maternice šetrne odsaje. Následne sa dutina maternice dočistí tzv. kyretou. Veľkosť kanyly a kyrety závisí od dĺžky tehotenstva, čím staršie je tehotenstvo, tým širšiu kanylu treba použiť. Preto je vhodné vykonávať zákrok v nižších týždňoch tehotenstva.

Do 8 tehoteského týždňa hovoríme o miniinterupcii a zákrok je sprevádzaný len minimálnym množstvom komplikácii.

Pri tehotenstve medzi 8. až 12. týždňom je pre veľkosť maternice a plodu výkon o niečo technicky náročnejší aj rizikovejší.

Po zákroku je žena 2 hodiny sledovaná a v prípade potreby ( pri Rh faktore negatívnom) sa jej podáva anti Rh imunoglobulín - proti senzibilizácii, ktorá by mohla viesť k tvorbe protilátok proti červeným krvinkám plodu v následujúcom tehotenstve.

Prerušenie tehotenstva po 12. týždni  sa vykonáva pomocou liekov, ktoré slúžia na prípravu pôrodných ciest a vyvolávanie kontrakčnej činnosti maternice. Tieto lieky - prostaglandíny sa užívajú perorálne (ústami), zavádzajú sa vaginálne, alebo v niektorých prípadoch priamo do dutiny maternice. Je to proces dlhodobejší a riziko komplikácii je väčšie. Počas tohto procesu je potrebné prísne sledovanie pacientky na oddelení.

Komplikácie umelého prerušenia tehotenstva

Riziko komplikácií je pomerne malé - pohybuje sa okolo dvoch percent. Komplikácie môžu byť skoré (krvácanie, zápal, poranenie maternice, strata menštruácie) alebo neskoré (neplodnosť, sexuálne dysfunkcie, komplikácie v nasledujúcej tehotnosti - nedostatočnosť krčka, problémy s placentou).

Jednou z najľahších komplikácií je silnejšie krvácanie v pooperačnom období. To sa zvyčajne rieši injekciami na „stiahnutie“ maternice (uterotoniká), liekmi na zníženie krvácania (hemostiptiká) alebo v niektorých prípadoch hormonálnymi tabletkami.

Po niekoľkých dňoch sa môže objaviť krvácanie, neurčité bolesti v podbrušku prechádzajúce až do kŕčov s následným vzostupom telesnej teploty. Jedná sa o zápal sliznice maternice endometritídu, ktorá pokiaľ včas žena nevyhľadá lekára, môže prejsť do zápalu celej maternice a jej okolia. Na zabránenie zápalu (alebo liečbu už začínajúceho) sa podávajú antibiotiká, niekedy je potrebná aj hospitalizácia.

Ďalšou komplikáciou, ktorá sa môže prejaviť krvácaním, bolesťami alebo aj teplotou, sú reziduá po potrate (v maternici zostanú malé súčasti plodového vajca) . Vtedy je nutná hospitalizácia s opätovným vyčistením maternice a liečba  antibiotikami.

Pri interrupcii sa môže aj „príliš zoškrabať“ sliznica maternice. V maternici sa potom vytvoria zrasty a žena nemenštruuje, alebo len veľmi slabo, pretože sliznica je veľmi nízka alebo takmer žiadna („Ashermanov syndróm“). Riešenie tohto problému spočíva v operačnom odstránení zrastov v maternici (hysteroskopická operácia), zavedení nehormonálneho antikoncepčného telieska do dutiny maternice (aby sa zabránilo vzniku nových zrastov medzi stenami maternice) a podávaní hormónov na povzbudenie rastu sliznice v maternici.

Počas operácie môže dôjsť aj k poraneniu maternice operačnými nástrojmi. Najmenej ohrozujúce je čiastočné poranenie steny maternice (krytá perforácia), ktoré sa zvyčajne spontánne vyhojí v priebehu niekoľkých dní. Poranenie (perforácia), ktoré preniká celou stenou maternice, vyžaduje v niektorých prípadoch laparoskopické ošetrenie (cez dva až tri dvojcentimetrové rezy na bruchu sa pod optickou kontrolou v celkovej narkóze ošetrí krvácajúce poranenie maternice). Zriedkavo je poranenie maternice také závažné a hrozivé, že je nutné odstránenie celej maternice. Úplne raritne môže nastať pri perforácii maternice aj poranenie čriev, ktoré si potom vyžaduje chirurgické riešenie.

V prevažnej väčšine sú všetky vyššie popísané komplikácie zvládnuté bez trvalých následkov. Ale je treba si uvedomiť, že zápal môže prejsť do chronického štádia a výsledkom sú zmeny na vajíčkovodoch, ktoré môžu viesť k sterilite ženy.

Veľmi zriedkavou komplikáciou je ponechanie živej neporušenej gravidity. Vtedy je potrebné opätovné vyčistenie dutiny maternice.

Dôsledky interrupcie sa môžu prejaviť aj v nasledujúcej tehotnosti. Uzáverový aparát krčka maternice sa môže po interrupcii oslabiť a nedokáže udržať celú „ťarchu“ tehotnosti. U žien po interupcii je vyššie riziko potratu či predčasného pôrodu. Ďalšou komplikáciou v nasledujúcej tehotnosti môže byť nepriaznivé uloženie placenty (vcestná placenta = placenta praevia), alebo problém s odlučovaním placenty po pôrode (placenta sa neodlučuje, lebo pevne drží na stene maternice, alebo je dokonca do nej rôzne hlboko vrastená). Tieto stavy môžu ohroziť ženu aj na živote (silným krvácaním).

Odporúčania po umelom prerušení tehotenstva

Po odchode z nemocnice treba zostať doma, pretože sa môžu vyskytnúť sťahy, nevoľnosť, únava či mierne nechutenstvo. Je vhodný kľudový režim, ľadovanie podbruška.

Do 3 dní by sa mala žena dostaviť na kontrolu ku svojmu neštátnemu gynekológovi.Prvý týždeň po výkone by sa žena mala telesne šetriť, vyhýbať nadmernej telesnej záťaži napr. pri športe.

Pohlavný styk je odporúčaný po prvej menštruácii. V tomto období  treba dbať na zvýšenú hygienu. V letných mesiacoch by sa nemala kúpať a aj doma by sa mala skôr sprchovať, ako kúpať vo vani.

Prvá menštruácia po interupcii býva spravidla silnejšej intenzity a nemali by sa počas nej používať tampóny. Často je bolestivá a môže sa dostaviť do 6 týždňov po výkone. Po prvej menštruácii by mala nasledovať ďalšia kontrola u gynekológa, rovnako aj, pokiaľ sa menštruácia do 6 týždňov nedostaví. Žena by si mala, najlepšie v spolupráci so svojim gynekológom, zvoliť spôsob antikoncepcie.